XVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 15 maja 2020 r. (piątek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/148/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID).
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik określonej wielkości oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 10. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie w sprawie dofinansowania do gminnych OSP w 2020 roku.
 11. Zapoznanie z koncepcją budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również