XVII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

22 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 11 00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Szczerców.
Projekt porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy Szczerców

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2)      Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.

3)      Zatwierdzenie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu z XV sesji.

5)      Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.

6)      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.

7)      Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.

8)      Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2016-2022.

9)      Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji z zakresu wspierania rodziny za 2015r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania.

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców za rok 2015.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2016-2018.

12)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie.

13)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr XIV/87/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Polowa, Borowa, Kościuszki zmienionej Uchwałą Nr XXXV/318/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Polowa, Borowa, Kościuszki.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr XIV/86/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Niwy, Trakt Puszczański, Brzezie zmienionej Uchwałą Nr XXXV/319/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Niwy, Trakt Puszczański, Brzezie.

15)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców, zmienionej Uchwałą Nr XI/101/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały IX/75/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.

17)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2016 roku?.

18)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

19)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.

20)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXI/277/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

21)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2016r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie gminy Szczerców.

22)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Szczercowie.

23)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji celowej, z budżetu gminy Szczerców, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Szczercowie.

24)  Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

25)  Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XVII sesji Rady Gminy

Przeczytaj również