XVI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 21 lutego 2020 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Gminie Bełchatów pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101259 E Ludwików – Nowy Świat”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/149/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części działek o nr ewidencyjnym 123/4 i 124 w obrębie Osiny Kolonia w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczerców w sprawie zmiany statutów sołectw.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XIV/140/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XVI sesji RG

Przeczytaj również

Skip to content