XVI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

25 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 10 00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się posiedzenia XVI Sesji Rady Gminy Szczerców.
Projekt porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy Szczerców

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z XV sesji.
5) Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
6) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
7) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczerców na lata 2016-2020.
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Pomocy finansowej przez Gminę Szczerców na realizację zadania ?remont pobocza w pasie drogi wojewódzkiej nr 480 w miejscowości Dubie?.
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, części placu targowego (działka o nr ewidencyjnym 2605) z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy.
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego (punkt weterynarii) zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 354/14, położonej w obrębie Szczerców.
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr XIV/87/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Polowa, Borowa, Kościuszki zmienionej Uchwałą Nr XXXV/318/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Polowa, Borowa, Kościuszki.
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr XIV/86/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Niwy, Trakt Puszczański, Brzezie zmienionej Uchwałą Nr XXXV/319/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Niwy, Trakt Puszczański, Brzezie.
15) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
16) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
17) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VII/67/11 Rady Gminy Szczerców z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Wójta Gminy Szczerców za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
18) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.
19) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2016-2022.
20) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/146/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
21) Sprawy różne:
– interpelacje i wnioski.
22) Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XVI sesji Rady Gminy

Przeczytaj również