XLVIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 19 października 2018 roku (piątek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Wyspa” w Szczercowie
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Przedsiębiorstwa Handlowego Tempo Sp.j. W. Fiszera na uchwałę nr XLVII/498/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Chabielice i Chabielice-Kolonia
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XLII/451/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalania stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XL/430/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie na 2018 rok
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczerców
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Szczerców
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 • Sprawy różne.

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również