XLVII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 25 września 2018 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Szczerców.

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania H.W. do usunięcia naruszenia prawa.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Chabielice i Chabielice-Kolonia.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2018r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XLVI/488/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 sierpnia 2018r. w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat działki o nr ewidencyjnym 344/13 w obrębie Szczercowska Wieś pod lokalizację instalacji telekomunikacyjnej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców w latach 2018-2019 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018-2019.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – sołectwa Kuźnica Lubiecka.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XL/429/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 lutego 2018r. w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 • Sprawy różne.

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również