XLVI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 28 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Szczerców.

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczerców, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat działki o nr ewidencyjnym 344/13 w obrębie Szczercowska Wieś pod lokalizację instalacji telekomunikacyjnej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na uczestniczenie Gminy Szczerców w „Klastrze OZE Energia Dla Regionu”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczerców na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne.

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również