XLV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 2 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr XLIV/478/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców w latach 2018-2019 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018-2019.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców w latach 2018-2019 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018-2019.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców .
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szczerców miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Szczerców.
 • Sprawy różne.

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również