XLIV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części działki o nr ewidencyjnym 786/3 w obrębie Podżar w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2017 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2017.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szczerców miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne.

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również