XLIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 29 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały XLI/433/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XL/426/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27.02.2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2018 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców w roku 2018-2019 wraz z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018-2019.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zgody na utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia wysokości obniżki oraz zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 • Sprawy różne.

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół XLIII

Przeczytaj również