XLII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XL/423/18 Rady Gminy Szczerców z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 835/3 położonej w miejscowości Szczerców w gminie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s skargi Pana W.M. na pracownika Urzędu Gminy w Szczercowie – Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Szczercowie.
 • Sprawy różne.

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Szczerców.

 

Protokół XLII

Przeczytaj również