XLI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 27 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały XXXV/372/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 18 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s podziału Gminy Szczerców na okręgi wyborcze, określenie ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s podziału Gminy Szczerców na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szczerców przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla gminy Szczerców za rok 2017.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Szczerców na lata 2016 – 2018 za rok 2017.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Sprawy różne.

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również