XL Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 27 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Szczerców.

 Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Gminie Kluki pomocy finansowej na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej Żar-Kluki”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Rusiec z przeznaczeniem na sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości pod drogą położoną w Gminie Rusiec w związku z zachowaniem traktu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Borowa i Krzyżówki.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szczerców przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców w roku 2018 wraz z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2018 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2018-2022”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z sesji

Przeczytaj również