XL Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbędzie się XL posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
  1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców.
  2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również