XIX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 25 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2019 rok”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Wójtowi Gminy Szczerców wotum zaufania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2019.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2019 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2020 r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Gminie Rusiec pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/149/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania skargi według właściwości.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego – sali lekcyjnej, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 268/2 położonej w obrębie Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również