XIX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

19 maja 2016 roku (czwartek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8, odbędzie się posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Szczerców. Projekt porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy Szczerców

1)  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2)  Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.

3)  Zatwierdzenie porządku obrad.

4)  Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

5)  Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.

6)  Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.

7)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia woli zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego.

8)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s nadania kompleksowi sportowemu położonemu na tzw. Górach Junga nazwy Kompleks Sportowy im. M. H.

9)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVII/167/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki z pojemnik określonej wielkości.

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczerców na lata 2016-2020.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczerców.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielonej dotacji celowej, z budżetu gminy Szczerców, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.

15)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na realizację umowy, na przewóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Bełchatowie oraz odwóz do miejsca zamieszkania.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zajęcia stanowiska w sprawie skargi dotyczącej działalności Radnego Gminy Szczerców, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa Drzazgi.

17)  Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

18)  Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Szczerców.

 

Protokół z XIX sesji Rady Gminy

Przeczytaj również

Skip to content