XIV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 27 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019 – 2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej gminie Zelów.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/150/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Forum Związków Zawodowych dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Rady OPZZ Województwa Łódzkiego dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XIV Sesji RG

Przeczytaj również