XIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019 – 2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do systemu kanalizacyjnego w roku 2019 – 2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XIII Sesji RG

Przeczytaj również