XII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 25 października  2019 roku (piątek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
  na lata 2019-2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład ,,Alei brzóz” – pomnika przyrody w pasie drogi wojewódzkiej nr 483 Łask – Szczerców – Częstochowa
  w miejscowości Zagadki, gm. Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Szczerców
  nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w trakcie przewozu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników
  do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bełchatowie na kadencję 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2020 – 2023.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XII Sesji RG

Przeczytaj również