XI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z X sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019-2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania skargi według właściwości.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo – rekreacyjnego ,,Wyspa” w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym
  na czas nieoznaczony części działki o nr ewidencyjnym 699/4 w obrębie Niwy w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Szczerców oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość
  oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z sesji XI Rady Gminy

Przeczytaj również