VIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019-2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo -rekreacyjnego ,,Wyspa” w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr V/52/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VII/77/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z VIII sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również