VII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

VII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023, odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie 26.04.2019r. o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019-2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z VII sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również