VI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

VI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023, odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie 22.03.2019r. o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z V sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019-2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2018 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców na lata 2014-2020 w roku 2018.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2016-2018 w roku 2018.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchylenia uchwały Rady Gminy Szczerców Nr IV/27/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 354/14 położonej w obrębie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2019 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również