V Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

V Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023, odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie 22.02.2019r. o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019-2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XXXVIII/301/17 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również