Regulamin akcji „BĄDŹ EKO!”

W ramach udziału gminy Szczerców w programie pn. „100-tys. drzew na 100 – lecie województwa łódzkiego” organizowanym przez Samorząd Województwa Łódzkiego na terenie gminy zostanie przeprowadzona akcja „BĄDŹ EKO!”, której celem będzie przekazanie mieszkańcom sadzonek drzewek w zamian za makulaturę.

 Regulamin akcji „BĄDŹ EKO!”

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia akcji „BĄDŹ EKO!”

2. 1. Organizatorem akcji jest Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8 , 97-420 Szczerców (zwana dalej Organizatorem).

2. Udział w akcji mogą brać osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie gminy Szczerców.

3. Partnerem akcji jest:

– Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,

– Eko-Region Sp. z o. o.

3. 1. Akcja zostanie zorganizowana w dniu 26 kwietnia 2019r. w godzinach 10.00 – 13.00

2. Organizator zakłada możliwość wcześniejszego zakończenia akcji ze względu na posiadany limit sadzonek drzew.

4. 1. Akcja „Bądź Eko!” polega na wymianie makulatury na drzewko w stosunku:

5 kg makulatury = 1 drzewko

2. Uczestnik akcji może odebrać maksymalnie 3 sadzonki drzewek.

5. Miejsce wymiany makulatury na drzewko: plac targowy przy ul. Lipowej w Szczercowie

6. Udział w powyższej akcji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku w ramach promocji gminy oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie akcji.

8. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.

Przeczytaj również