Przyznano stypendia motywacyjne dla studentów

07 grudnia odbyło się drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne, na którym przeanalizowano złożone wnioski oraz dokonano podziału środków finansowych na stypendia dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.

Pierwotnie kwota zabezpieczona na stypendia dla uczniów i studentów w budżecie Gminy Szczerców na rok 2017 wynosiła 55.000, w trakcie roku budżetowego zwiększono ją o 5.000 zł. Do dziś na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych rozdysponowano łącznie 35.600. Do dyspozycji Komisji, na stypendia dla studentów szkół wyższych i słuchaczy szkół policealnych , pozostaje kwota w wysokości 24.400 zł.

Do końca listopada do Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie wpłynęło 55 wniosków studentów szkół wyższych. Wśród złożonych 1 wniosek nie spełnia warunków regulaminu z uwagi na fakt, iż studentka w dniu ubiegania się o stypendium miała ukończone 26 lat, 1 wniosek jest niekompletny (brak na wniosku informacji o uzyskanej średniej), są też 2 wnioski tej samej osoby za rok akademicki 2016/2017 – przy czym każdy z wniosków dotyczy jednego semestru.

Po przeprowadzonej weryfikacji wniosków,  Komisja postanowiła odrzucić wspomniane dwa wnioski, a w trzecim przypadku wnioskująca studentka została zakwalifikowana do przyznania jednego stypendium za cały rok akademicki 2016/2017.

Do przyznania stypendium motywacyjnego komisja zakwalifikowała łącznie 52 studentów.

Wśród wniosków zakwalifikowanych do otrzymania stypendium jest:

  • 7 wniosków studentów szkół wyższych ze średnią powyżej 4,80,
  • 45 wniosków studentów szkół wyższych ze średnią w przedziale od 4,40 do 4,80,

Komisja ustaliła, że studenci, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,80 otrzymują jednorazowe stypendium w wysokości 571 zł, studenci, którzy uzyskali średnią w przedziale 4,40-4,80 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 453 zł, zas  studentka, która jako jedyna uzyskała średnią 5,00 jednorazowe stypendium w wysokości 589 zł.

Termin wypłaty stypendium został ustalony na dzień 18 grudnia bieżącego roku –  przelewem na konta lub w kasie urzędu.

Przeczytaj również