Program wsparcia podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Program wsparcia podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – II edycja

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) II edycji naboru wniosków w sprawie dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz możliwością udziału Gminy Szczerców w w/w programie prosi się mieszkańców nie podłączonych do istniejących kanalizacji sanitarnych o udział w programie.

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w wysokości do 50% kosztów całkowitych zadania przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3 000,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w UG – tel. 44 6318059 wewnętrzny 134

Przeczytaj również