Powiat modernizuje rejestr gruntów

Na terenie gminy Szczerców odbywa się modernizacja rejestru gruntów, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem prowadzonych prac jest uaktualnienie bazy gruntów i budynków oraz stworzenie zintegrowanych baz danych części opisowej i graficznej. Przedmiotowe prace służą informatyzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz budowie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Co ważniejsze jednak, na podstawie nowych pomiarów naliczane są kwoty należnych podatków – dlatego w interesie zainteresowanych właścicieli nieruchomości leży czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji i zapoznanie się z nową dokumentacją, aby już na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
– Pozwoli to skrócić drogę formalną i uniknąć długiego procesu korekty pomiarów – tłumaczy Małgorzata Piotrowska, Geodeta Powiatowy.
W wyniku modernizacji następują zmiany w klasyfikacji gruntów. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość podatku .
– To sprawa niezależna od Urzędu Gminy Szczerców, Wójt Gminy jest zmuszony do aktualizacji danych podatkowych – tłumaczy Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczerców. – Wysokość podatku jest bowiem wyliczana w oparciu o nowe dane z modernizacji, jakie wpływają do Urzędu Gminy jako organu podatkowego.
Wysokość podatków od nieruchomości, obowiązujących w tym roku w gminie Szczerców, nieznacznie wzrosła w stosunku do lat ubiegłych. Decyzję o wysokości nowych stawek podjęła na listopadowym (2021 r.) posiedzeniu Rada Gminy Szczerców. Są to jednak różnice niewielkie – i tak dla przykładu dla budynku mieszkalnego poprzednia stawka wynosiła 41 groszy/m2 – teraz płacimy 50 groszy/m2, a więc wzrost nastąpił tylko w wymiarze 9 groszy na metrze kwadratowym. Z kolei budynki gospodarcze w ubiegłym roku liczone były według stawki 3 zł/m2, a dziś ta stawka to 3,50 zł/m2. Budynki przeznaczone na działalność gospodarczą liczone są według stawki 16,5 zł/m2, przy 15 zł/m2 obowiązujących w poprzednim roku.
– To naprawdę nie są wielkie różnice w wysokości stawek podatkowych – podkreśla wójt Krzysztof Kamieniak.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że prowadzone przez Starostwo Powiatowe pomiary dokonywane są przy użyciu nowoczesnych metod i precyzyjnego sprzętu geodezyjnego, w związku z czym mogą występować znaczne różnice między historycznymi wskazaniami, a tymi, które dokonywane są obecnie. Nie wszyscy mieszkańcy muszą zgadzać się z wynikami pomiarów – można je zaskarżyć i wnioskować o korektę.
– Obecnie decyzję taką podjęło 6 mieszkańców Szczercowa, dla którego pomiary już się zakończyły – mówi Małgorzata Piotrowska. – Nie wiemy jeszcze, czy wszystkie skargi są zasadne, niemniej mieszkańcy mogą ze swoich uprawnień korzystać.
Starostwo Powiatowe planuje na czerwiec 2022 przedstawienie kolejnego operatu – dotyczył on będzie obrębów Bednarze, Borowa, Kościuszki, Kozłówki, Szczercowska Wieś, Załuże, Zagadki.
Przypominamy, że swoje uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, przy ulicy Pabianickiej 17/19, w lokalu nr 8 na parterze.

Przeczytaj również