Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Szczerców informuje, że w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Szczercowie producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 846 ze zm.) do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołącza:

1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. za okres od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r. oraz ich zestawienie,

2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1542) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,

3. oświadczenie dot. formy prawnej producenta rolnego.

Ponadto informuje się, że limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, pok. nr 1 lub pod numerem telefonu: 44 631 80 50 wew. 122

Załączniki:
Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego [PDF]
Wzór wniosku [PDF]
Zestawienie_faktur [PDF]

Przeczytaj również