LX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu  21 września 2018r. (piątek)  o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się LX posiedzenie komisji

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania H.W. do usunięcia naruszenia prawa.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Chabielice i Chabielice-Kolonia.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2018r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie gminy Szczerców.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XLVI/488/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 sierpnia 2018r. w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat działki o nr ewidencyjnym 344/13 w obrębie Szczercowska Wieś pod lokalizację instalacji telekomunikacyjnej.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców w latach 2018-2019 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018-2019.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – sołectwa Kuźnica Lubiecka.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również