LVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu  20 sierpnia 2018r.  o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się LVIII posiedzenie komisji.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Zapoznanie z projektem uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 5. Zapoznanie z projektem uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczerców, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat działki o nr ewidencyjnym 344/13 w obrębie Szczercowska Wieś pod lokalizację instalacji telekomunikacyjnej.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na uczestniczenie Gminy Szczerców w „Klastrze OZE Energia Dla Regionu”.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczerców na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 13. Wypracowanie opinii do projektu porozumienia w sprawie gazyfikacji Gminy Szczerców.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również