LVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu  19 czerwca 2018r.  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się LVI posiedzenie komisji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części działki o nr ewidencyjnym 786/3 w obrębie Podżar w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2017.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również