LV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu  18 maja 2018r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się LV posiedzenie komisji

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.

5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców.

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XL/426/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27.02.2018 w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2018 roku”.
  2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany dokumentów planistycznych.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Protokół LV

Przeczytaj również