LIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu  18 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się LIII posiedzenie komisji

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 5. Wypracowania opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 835/3 położonej w miejscowości Szczerców w gminie Szczerców.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi Pana W.M. na pracownika Urzędu Gminy w Szczercowie – Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Szczercowie.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 

Protokół 

 

Przeczytaj również