Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał

 

Wójt Gminy Szczerców zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczerców na lata 2021 – 2026:

2. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczerców:

 

Przeczytaj również