Konsultacje programu współpracy na rok 2021

Na podstawie Zarządzenia Nr 98/20 Wójta Gminy Szczerców z dnia 26 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” przeprowadza się konsultacje w sprawie w/w programu.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii do programu. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 27 października 2020r. do 9 listopada 2020r. za pośrednictwem formularza, który należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: organizacje@szczercow.org lub tradycyjnej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie.

Treść zarządzenia

konsultacje programu

formularz konsultacji 2021

 

Przeczytaj również