IX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 8. Rozpatrzenie i debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2018 rok”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Wójtowi Gminy Szczerców wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2018.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019-2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2018 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców na lata 2014 – 2020 w roku 2018.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczerców oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
 19. Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 20. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z IX sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content