IX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się IX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2018 rok”.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2018 r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców na lata 2014 – 2020 w roku 2018.
  8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Szczerców w 2018 roku.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również