IX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się IX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo – rekreacyjnego ,,Wyspa” w Szczercowie.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VII/77/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczerców.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również