IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pedagogice

Gmina Szczerców jest partnerem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod nazwą "PEDAGOGIKA W SŁUŻBIE INSTYTUCJONALNEJ PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ I PATOLOGII
SPOŁECZNYCH ORAZ RESOCJALIZACJI".

Konferencję organizuje Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa Policji
w Bełchatowie oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, Plac
Narutowicza 1A.

Pedagogika jest dyscypliną zajmującą się całym spektrum zagadnień związanych z szeroko rozumianym wychowaniem. Wychowanie jest natomiast świadomym oddziaływaniem w celu poprawy czyjejś osobowości, ta zaś odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno – przyrodniczo – kulturowym. W tym aspekcie pedagogika jawi się więc jako dyscyplina, która winna nadążać za dynamicznie zmieniającym się światem – trzymać pieczę nad procesem odnajdywania się człowieka w środowisku jego życia.

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad tym, w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych, jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż miejska, służba celna, służba więzienna. Konferencja jest również skierowana do instytucji wychowawczo – resocjalizacyjnych, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc., oraz wszelkich instytucji, w tym pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.

Konferencja ma jednak również na celu ukazanie szerszemu gronu odbiorców, w tym młodzieży, że profilaktyką można nazwać każde działanie, w tym takie, które może wykonywać każdy, a które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy, innym patologiom. Wszelka postawa sprzyjająca zabijaniu bierności społecznej i sprzeciwiająca się przyzwoleniu społecznemu na negatywne zachowania jest właśnie profilaktyką społeczną.

Adresaci Konferencji:

  • pedagodzy i psychologowie zajmujący się pedagogiką społeczną, profilaktyką społeczną i resocjalizacją;
  • służby mundurowe: policję, straż więzienna, wojsko, straż miejska, służba celna i inne instytucje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem społecznym;
  • instytucje związane z resocjalizacją i wychowaniem dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych patologiami społecznymi;
  • pracownicy socjalni orasz wszelkie osoby, instytucje i organizacje zajmujące się pomocą społeczną i pracą socjalną;
  • nauczyciele i uczniowie szkół, w szczególności ponadgimnazjalnych, aby mogli przekonać się nie tylko o zagrożeniach, jakie czyhają na młodzież w środowisku szkolnym i poza nim, ale przede wszystkim o metodach i środkach zapobiegania i zwalczania owych zagrożeń, które to metody powinny wejść na stałe do kanonu zachowań świadomego obywatela;
  • wszystkie osoby interesujące się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, ale również profilaktyką społeczną.

 

edusan2

 

 

Przeczytaj również