III Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

III Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023, odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie 28.12.2018r. o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z I i II sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2019-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Taki Klimat do usunięcia naruszenia prawa.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Stowarzyszenia Taki Klimat na uchwałę nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr II/11/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również