II Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

II Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023, odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie 29.11.2018r. o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XX/215/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 • Sprawy różne.

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również