Gminna dotacja na wymianę pieca

W poniedziałek rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w programie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.
Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szczerców, w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych, kominków oraz niskowydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.
Do ubiegania się o dotację uprawniony jest Wnioskodawca stale zamieszkujący i posiadający tytuł własności (współwłasności, użytkowania wieczystego) do nieruchomości położonej na terenie Gminy Szczerców, na której będzie zainstalowane urządzenie będące przedmiotem dotacji, albo Wnioskodawca mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczerców.
Dotacja udzielana jest na wymianę starych źródeł ciepła, polegającą na likwidacji starego źródła ciepła lub wszystkich starych źródeł ciepła i trwałym jego zastąpieniu przez nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
1) kocioł gazowy;
2) kocioł olejowy;
3) kocioł na biomasę (pellet i inne) spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy;
4) kocioł węglowy spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy.
Dotacja udzielana jest również na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Szczerców w postaci ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.
Wysokość dotacji dla wnioskodawcy na realizację przedsięwzięć wynosi:
1) w przypadku kotła gazowego – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 15 000,00 zł brutto;
2) w przypadku kotła olejowego – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 15 000,00 zł brutto;
3) w przypadku kotła na biomasę (pellet i inne) – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 8000,00 zł brutto;
4) w przypadku kotła węglowego – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 8000,00 zł brutto.
5) w przypadku ogniw fotowoltaicznych maksymalnie o mocy do 6 kW – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 8000,00 zł brutto;
6) w przypadku kolektorów słonecznych 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 8000,00 zł brutto.
7) w przypadku pomp ciepła – pompa ciepła typu powietrze/woda przeznaczona wyłącznie do przygotowanie wody użytkowej (c.w.u.) do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 8000,00 zł brutto.
8) w przypadku pozostałych pomp ciepła będących jedynym źródła ciepła do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 15 000,00 zł brutto.
Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy, termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami został ustalony do 30 kwietnia 2021 roku.

Przeczytaj również