Gdzie po pozwolenie na budowę?

Z moich codziennych doświadczeń i obserwacji wynika, że spora część klientów urzędu nie posiadając dostatecznej wiedzy, który organ jest właściwy do wydawania pozwoleń na budowę czy przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, ?krąży? od urzędu do urzędu celem uzyskania informacji co do swoich zamierzeń budowlanych.

Niejednokrotnie zainteresowani budową swoje pierwsze kroki kierują do Urzędu Gminy ? i słusznie. W Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawsze udzielimy Państwu podstawowych informacji o tym czy działka objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ? w przypadku gdy dla działki plan miejscowy nie obowiązuje. Jednakże decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje Starosta.

W Starostwie Powiatowym dokonuje się również zgłoszenia zamiaru wykonania robót, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę (np. wymiana pokrycia dachu bez wymiany więźby dachowej i zmiany konstrukcji dachu czy wymiana stolarki okiennej w istniejących otworach). W Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 34, budynek starej szkoły rolniczej) uzyskacie Państwo wszelkie informacje
o procedurze wydawania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia, wymaganych dokumentach czy ewentualnie o samej możliwości uzyskania pozwolenia na budowę dla konkretnej inwestycji.
Starosta jest również organem, który gromadzi i prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Do jego zadań należy również udostępnianie tego zasobu. Chociaż gmina ma wgląd do ewidencji gruntów nie ma prawa udostępniać informacji w niej zawartych.

Wypis z rejestru gruntów czy mapę ewidencyjną niezbędną np. na etapie ustalania warunków zabudowy czy dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę uzyskać można tylko w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (budynek przy ul. Pabianickiej 17/19).

Mam nadzieję, że te kilka podstawowych informacji ułatwi Państwu poruszanie się w zawiłościach procedur administracyjnych związanych z zamierzeniami budowlanymi.

Jolanta Stasiak
Kierownik Referatu Budownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przeczytaj również