ANULOWANE Zapytanie ofertowe dot. dostawy materiałów szkoleniowych

Zapytanie ofertowe zostało anulowane.

W związku z realizacją Mikroprojektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” w projekcie  „Gmina na czasie” (umowa nr POPC.03.01.00-00-0099/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa o powierzenie grantu nr POPC.3.1/8/48/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. zapraszam do złożenia oferty na dostawę materiałów szkoleniowych

Termin składania ofert do 7 października 2019r. do godz. 12.00.

Opis przedmiotu zamówienia zamówienia stanowi załącznik.

 

 

Przeczytaj również