Konsultacje programu współpracy na rok 2018

Zapraszamy organizacje  pozarządowe  oraz podmioty prowadzące  działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące programu można składać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia publikacji (tj. do 24 października 2017 r.), osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 1 lub drogą elektroniczną na adres organizacje@szczercow.org.

W załączeniu projekt programu oraz formularz zmian:

Projekt rocznego programu współpracy na 2018

formularz konsultacji 2018

Przeczytaj również