Zespół ds. wdrażania i monitorowania przedsięwzięć

ugdefault

Koordynator projektu: Labryszewski Andrzej
tel. 44 631 80 18

Zespół ds. wdrażania i monitorowania przedsięwzięć został powołany w celu realizacji przez Gminę Szczerców projektu pn. „Internet dla Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców w Gminie Szczerców. Cel ten realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 130 gospodarstw domowych. W ramach działań koordynacyjnych mających na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy zostanie również zapewniony dostęp do Internetu i zakup sprzętu komputerowego dla 16 jednostek publicznych.

Przeczytaj również