XXX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XX/211/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XX/210/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Szczerców.

skanowanie0017

Przeczytaj również