XXVI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Rusiec z przeznaczeniem na sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości pod drogą położoną w Gminie Rusiec w związku z zachowaniem traktu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Borowa i Krzyżówki.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania ?Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień ? Chabielice do drogi wojewódzkiej P483?
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Szczerców dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia do realizacji program profilaktyki zdrowotnej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i  rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szczerców.

skanowanie0022

Przeczytaj również