XXIX Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 25 maja  2017r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XXIX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia Gminnego program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego – sali lekcyjnej, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 268/2 położonej w obrębie Szczerców.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0054

Przeczytaj również